Pomáháme firmám podnikatEvidence údržby a revizí

Úvod

Modul Údržba a revize je externím řešením integrovaným do IS HELIOS iNuvio. Je propojen se všemi potřebnými datovými zdroji IS HELIOS iNuvio. Je vhodný pro neplánované i plánované opravy a udržování vlastního zařízení či majetku. Původní oblast, pro kterou byl vyvýjen, je železniční doprava. Uplatnění najde však ve všech firmách, které mají vlastní výrobní zařízení, které udržují, provádí na něm periodické opravy, revize apod. Modul není zařazen do standardní distribuce, protože předpokládáme jeho přizpůsobování pro každého zákazníka.

Opravované předměty

Tabulka opravovaných předmětů se plní ručním pořizováním nebo převzetím údajů z již naplněných tabulek HELIOS. Převzetí údajů je možné z modulu Majetek a z modulu Oběh zboží. Záznam o opravovaném předmětu obsahuje identifikační údaje a údaje o provozním využití. Na předmět se mohou načítat ujeté kilometry nebo jiným jednotkami sledovaný pracovní výkon a odpracované provozní hodiny. Předměty mohou být zařazeny do několika skupin. Těmi skupinami mohou být např. stavební stroje, technologické linky, energetická zařízení, ruční nářadí, dopravní prostředky, stavby,..


Výměnné díly

Velice často provozovatel složitějšího výrobního zařízení zaměňuje části (výměnné díly) mezi jednotlivými předměty. Jedná se většinou o funkční celky, které mají kratší životnost než vlastní předmět nebo se zaměňují z provozních důvodů. Program umožňuje sledovat umístění těchto výměnných dílů na jednotlivých předmětech. Provozní nasazení se sleduje u těchto dílů odděleně od vlastního předmětu. Informace o pohybu výměnného dílu se uchovávají.

Turnusy a proběhy

Provozní nasazení předmětů většinou podléhá nějaké rytmu, který lze převést do tzv. turnusů. Tento pojem je znám především z dopravy a jiných nepřetržitých provozů. V programu lze vytvořit libovolné množství turnusů, které se mohou lišit podle typu dne v týdnu. Turnusy na sobě nesou informaci o provozních km a provozních hodinách. Turnusy slouží jako podklad pro vyplnění tzv. proběhů. To je skutečně odpracovaného výkonu podle typu předmětu. Zde bude při implemetaci zřejmě probíhat největší část práce, aby zadávání bylo přizpůsobeno požadavkům zakazníka. Někomu vyhovuje ruční zadávání, někdo bude požadovat import provozních hodin z nějakého jiného datového zdroje.
Takto pořízené proběhy se načtou na příslušné předměty, výměnné díly a plánované periodické opravy .

Požadavky a opravy

Evidence údržby a oprav probíhá podle klasického modelu. Nejdříve se vytvoří požadavek a pak se evidují jednotlivé údržbářské úkony.

- neplánované opravy: obsluha vytvoří požadavek na opravu s popisem závady, odpovědná osoba útvaru údržby přidá k požadavku své informace včetně plánovaného termínu odstranění závady. Po předání předmětu do opravy provádí pracovníci údržby v tabulce Opravy záznamy o provedených úkonech.


- plánované opravy (časová perioda):
periody při kterých má dojít k nějakému předepsanému úkonu jsou tří druhů. První je časová, jedná se o periodu nezávislou na provozním nasazení, je určena pouze běžícím časem. Týká se předmětů typu tlakové nádoby, plynová zařízení, hasicí přístroje apod.. Jedná se vlastně většinou o revize.

- plánované opravy (kilometrové): perioda je určena ujetím nějakého počtu kilometrů, používá se u dopravních prostředků. Při implemetaci je možné kilometry nahradit jiným kritériem například počet výrobních cyklů, množství výrobků. Jedná se o kritérium, které charakterizuje výkon.

- plánované opravy (provozní hodiny): perioda je v hodinách, používá se u předmětů, kde výkon stroje je v čase stabilní nebo výkyvy výkonu neovlivňují opotřebení a tudiž provozní výkon lze charakterizovat jednoduše provozními hodinami.

I na plánované opravy se vytvoří požadavek. Při prvním zadání se požadavek vytvoří ručně. Po ukončení opravy se z původního požadavku vygeneruje nový (plánovaný). U typu časového se přímo vyplní požadovaný termín podle periody. U zbývajích dvou typů se sledují ujeté kilometry (výkon) nebo provozní hodiny a porovnávají se s plánovaným limitem vypočítaným z předepsané periody.
U plánovaných oprav se na rozdíl od neplánovaných předvyplní i záznamy o úkonech v tabulce Opravy. A to u první opravy ručně a u dalších automaticky při generování nového pažadavku. Systém sleduje i periodické opravy až na výměnné díly.

Vazby do jiných modulů

Dvě vazby již byly zmíněny. Jedná se o plnění tabulky Opravované předměty.

Další vazba je na Číselník zakázek. Tato vazba je vlastně tvořena přímým plněním tohoto číselníku požadavky na opravu. Jinými slovy, požadavky na opravy jsou zapisovány do číselníku zakázek. Číslo požadavku má přednastavený prefix, aby bylo možné snadné filtrování v jiných přehledech. Použitím čísla zakázky v modulu Oběh zboží na dokladech se vytvoří vazba na vydaný materiál pro opravu. Použitím čísla zakázky ve mzdách je možné vytvořit vazbu na mzdové náklady, podobně ve fakturaci, účetnictví a dalších modulech.

Vazba na uživatele je využita především pro definování práv. Práva jsou definována jako role, které lze přirovnat k rolím ve firmě: dělník, mistr, vedoucí.

Vazba na číselník zaměstnanců je využit především v zadávání požadavků a realizovaných opravách. To umožní vyhodnotit výkon pracovníků údržby za zvolené období, případně převést do předzpracování mezd.


Kompletní popis řešení najdete v letáku ke stažení: soubor ke stažení


Naši partneři:

Asseco Solutions
Gatema IT a.s.
Celní software s.r.o.
I.S.T. spol. s r.o.

 

Telefon: 474 334 468
Hotline HELIOS: 474 334 531
Technická podpora: 474 334 454
Kontaktujte nás

GDPR:

Smlouva o zpracování osobních údajů a Sdílení dat
Směrnice bezpečnost počítačové sítě a ochrana osobních údajů

 

©2023 ECOdate s.r.o. Všechna práva vyhrazena.